Friday, 20 July 2018  
Početak arrow O Školi
O Školi Štampaj

MISIJA


Misija Škole je unapređenje sistema javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta uz obezbeđivanje izvrsnih akademskih studijskih programa, programa kontinuirane edukacije, istraživanja i konsultacija za sadašnje i buduće generacije stručnjaka i lidera.

VIZIJA

Vizija Škole je da obrazovanjem kadrova iz oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta formira stručnjake koji će biti spremni za rešavanje vodećih izazova. Kvalitetan i savremen metod rada Škole omogućava da ona preraste u regionalni centar za obrazovanje i istraživanja u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta.

CILJEVI

•    Оbrazovanje sposobnih stručnjaka u oblasti javnog zdravlja,
•    Obučavanje efikasnih menadžera u sistemu zdravstvene zaštite,
•    Unapređenje znanja u javnozdravstvenim naukama,
•    Obučavanje visoko kompetentnih istraživača u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta,
•    Promocijа zdravlja u saradnji sa društvenom zajednicom, i
•    Unapređenje procesa donošenja odluka i formulisanja javnozdravstvenih politika.

U NAMERI DA ISPUNI SVOJU MISIJU I POSTAVLJENE CILJEVE,
PRISTUPI ŠKOLE JAVNOG ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA SU:

•    Interdisciplinarnost,
•    Multiprofesionalnost,
•    Međunarodna saradnja i
•    Etička orijentacija.

AKTIVNOSTI:

Škola organizuje sledeće akademske programe

•    Diplomske akademske studije iz javnog zdravlja – master
•    Diplomske akademske studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite – master
•    Diplomske akademske studije iz zdravstvene politike i menadžmenta – master
•    Doktorske studije iz javnog zdravlja
•    Doktorske studije iz zdravstvenog menadžmenta (u pripremi)
 
Kontinuirana edukacija:

U skladu sa promovisanjem stalnog usavršavanja, Škola organizuje kratke intenzivne edukativne kurseve za stručnjake iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvenog menadžmenta kao i za ostale stručnjake, sa ciljem poboljšanja njihovog znanja i veština potrebnih za efikasniji i kvalitetniji učinak na radnom mestu.

Naučnoistraživačka delatnost:

Škola raspolaže resursima za izvođenje naučnoistraživačkih projekata u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, a posebno za:
•    Unapređenje aktivnosti u oblasti javnog zdravlja
•    Unapređenje menadžmenta u kliničkoj praksi i
•    Unapređenje javnozdravstvenih programa van zdravstvenog sektora

Savetodavne usluge:

Škola raspolaže kadrovima koji pružaju pomoć institucijama i pojedincima u formulisanju politike, planiranju, organizovanju, vođenju i finansiranju sistema zdravstvene zaštite. Osim toga, Škola javnog zdravlja može da pomogne zdravstvenoj službi u stalnom unapređenju kvaliteta rada i proceni zdravstvenih tehnologija, kao i u analizi i definisanju politika čiji je cilj unapređenje zdravstvenog stanja lokalnih zajednica.

OSNIVAČI:

Centar – Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta je osnovan 2004. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta „Pomoć razvoju javnog zdravlja u Srbiji“ kojim je rukovodila Evropska Agencija za rekonstrukciju, a finansirala ga Evropska unija. Od osnivanja do danas aktivnosti škole finansijski podržava Evropska unija kroz brojne projekte.

PARTNERI

Škola javnog zdravlja sarađuje sa:
•    Regionalnom mrežom škola javnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi
•    Udruženjem škola javnog zdravlja u evropskom regionu (ASPHER) i svim školama članicama ove organizacije i
•    Drugim relevantnim institucijama i organizacijama.


BUDUĆI LIDERI U JAVNOM ZDRAVLJU I ZDRAVSTVENOM MENADŽMENTU KOJI SU ZAVRŠILI AKADEMSKE PROGRAME ŠKOLE MOĆI ĆE DA:

•    Koriste svoje znanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta i u održivom razvoju zdravstvenog sistema,
•    Primenjuju osnovne istraživačke veštine na specifične javno zdravstvene probleme, uključujući sposobnost definisanja problema, postavljanja i testiranja hipoteza, donošenja zaključaka i njihovu interpretaciju,
•    Demonstriraju sposobnost unapređenja zdravlja i primene znanja iz oblasti javnog zdravlja u kontekstu aktuelnih javnozdravstvenih problema u različitim sredinama, uključujući radnu sredinu, kroz aplikaciju koncepata, principa i metoda naučenih u Školi,
•    Identifikuju i istražuju sadašnje i buduće izazove javnog zdravlja,
•    Kompetentno učestvuju u procesu donošenja odluka, formulisanja i implementiranja javnozdravstvenih politika,
•    Uočavaju specifičnosti menadžmenta u zdravstvu i primene relevantne veštine u procesu menadžmenta zdravstvenim organizacijama, uključujući strateški pristup kroz uspostavljanje prioriteta, utvrđivanje ciljeva, aktivnosti, evaluacije i finansiranja,
•    Primene veštine strateškog i operativnog planiranja za razvoj zdravstvene organizacije zasnovane na dokazima, stalnom unapređenju kvaliteta, implementaciji promena, kao i njihovom praćenju i evaluaciji,
•    Kritički evaluiraju programe i intervencije koji se odnose na javnozdravstvenu praksu.

 
 

© 2018 Skola javnog zdravlja i zdravstvenog menadzmenta
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije Pomoc razvoju javnog zdravlja u Srbiji Projekat finansira EU  a rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju Association of Schools of Public Health in the European Region Public Health Collaboration in South Eastern Europe Centers for Disease Control and Prevention Fond za otvoreno drustvo